קרן פנסיה וביטוחי מנהלים מהווים אחד מאפיקי החיסכון הפניסיוני בישראל , אפיק זה מיועד לתשלום פנסיה בהגיע החוסך לגיל פרישה (67 גברים ו64 נשים) וקיימת אפשרות משיכה החל מגיל 60.
מדובר בנכסים פנסיונים חשובים ומשמעותיים ביותר שצובר אדם במהלך חייו . מטרתו לשמור על רמת חיים סבירה החל מגיל פרישה , ולהתמודד עם סיכוני החיים במקרה של מוות מוקדם או של אובדן כושר עבודה.

קרן פנסיה:

מכשיר פנסיוני חובה לשכירים ומומלץ לעצמאים , בקרן הפנסיה ניתן לקבל את הכספים בעת פרישה לגמלאות וכן במקרה של נכות – פנסיה/קצבה חודשית . הקרן כוללת בתוכה כיסויים ביטוחים המבטיחים : אנונה במקרה של נכות או פנסיית שארים במקרה של מות העמית .
כיום , קיימים מספר סוגים שונים של קרנות פנסיה ותיקות וחדשות , הקרנות אליהן ניתן להצטרף הן:
קרן פנסיה חדשה מקיפה או לחלופין קרן פנסיה כללית , קרנות הפנסיה החדשות מקיפות משקיעות את נכסיהן בצורה הבאה : 30% מכספי העמיתים באגרות חוב מיועדות צמודות למדד ונושאות ריבית של 4.8% שנתי – מהווה עוגן הממתן את תנודתיות ההשקעה . יתרת הכספים , כ 70% , מושקע בשוק ההון , בהתאם למדיניות ההשקעה שנבחרה ע"י העמית.

סוגי החיסכון בקרן פנסיה חדשה מקיפה :

• פנסיית עתיר זקנה
• פנסיית עתיר נכות
• פנסיית עתיר שארים
• קרן פנסיה כוללת

קרן הפנסיה מנוהלת על בסיס תקנון בו מוגדרות זכויות וחובות העמיתים . התקנון ניתן לשינוי ע"י החברה המנהלת ובאישור האוצר.
דמי הניהול נגבים : מהפרמיה השוטפת ומהיתרה הצבורה בקופה , דמי ניהול מקסימאליים עומדים על 6% מהפקדה שוטפת ו 0.5% לשנה מהיתרה הצבורה – בפועל , ממוצע דמי הניהול נמוך משמעותית ונע סביב 3.4% דמי ניהול שנתיים.
בקרן הפנסיה קיים ביטוח הדדי – ערבות הדדית .מצב בו כלל העמיתים מבטחים את היחיד , ולכן , במקרה של קרן פנסיה יש משמעות לתשואה דמוגרפית חיובית או שלילית .
קרן הפנסיה חייבת אחת לשנה , לערוך מאזן אקטוארי המשקף את הנכסים וההתחייבויות של הקרן כלפי העמיתים – דבר שעלול לפגוע בגובה הקצבה החודשית.
בקרנות הפנסיה ישנו מקדם המרה שאינו מובטח ועלול להשתנות בהתאם לפרמטרים כגון : שנוי תוחלת החיים.
כמו כן , אין יכולת לקבוע את המוטבים הזכאים לקצבת שארים – מוגדר בתקנון – בן זוג , ילד והורה.

לסיכום : סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים : משך החיסכון , רציפות החיסכון , גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני במהלך שנות עבודתו , שיעור התשואה בקרן , גובה דמי ניהול ובחירת הבטחת הקצבאות בגיל פרישה

ביטוח מנהלים :

ביטוח מנהלים הינו אפיק פנסיוני נוסף המיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל פרישה , החוסך בביטוח מנהלים רשאי לרכוש ביטוח חיים (ריסק למקרה מוות ) וביטח של אובדן כושר עבודה.מרכיבים ביטוחיים אלו , ניתן להתאים ולשנות בהתאם להעדפותיו וצרכיו של המבוטח.
ביטוח מנהלים הינו חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח ומרבית תנאיו נקבעים בעת החתימה על ההסכם ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.
ביטוח מנהלים אינו מבוסס על ערבות הדדית (בשונה מקרן פנסיה) וחברת הביטוח נוטלת על עצמה את הסיכונים הביטוחיים לצרכי הלקוח ועל עלותם הכספית.
בביטוח מנהלים – הקצבה החודשית מובטחת ואינה מושפעת משינויים אקטואריים.
בעת הפרישה לגמלאות וכן במקרה נכות , יקבל הפנסיונר פנסיה / קצבה חודשית . במקרה מוות , חברת הביטוח תשלם סכום חד פעמי או תשלום חודשי לתקופה מוגבלת.
בביטוח מנהלים הביטוח הוא פרטני , לכן תעריפי הביטוח הינם במחיר "השוק" – ללא הנחה.
תוכנית ביטוח המנהלים משקיעה את כספי העמיתים בשוק ההון , בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה או למסלול ההשקעה שבחר המבוטח .
מרבית התוכניות הישנות לפני 2013 , יחס ההמרה היה מובטח מפני עלייה בתוחלת החיים וזה היה יתרונן הגדול על פני קרנות הפנסיה. אך החל מ 2013 נאסר על הנפקת פוליסות חדשות עם מקדם מובטח , למעט חוסכים בגילאי 55 ומעלה.
בביטוח מנהלים , למבוטח ניתנה הזכות לקבוע את המוטבים למקרה מוות – הזכאים לתגמול הביטוח (למעט פיצויים).

לסיכום : גובה הפנסיה נקבע בהתאם לפרמטרים הבאים : סכום הכסף הנצבר לאורך השנים עד גיל פרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים בפוליסה , גובה התשלומים ששולמו לחיסכון של החוסך לאורך תקופת עבודתו , שיעור התשואה לאורך השנים , גובה דמי הניהול ששולמו ובחירת הבטחת הקצבאות .