גילוי נאות

אושר יהושע סוכנות לביטוח פנסיוני (2017) בע"מ " ח.פ 515713402 (להלן : טריו אסטרטגיות פיננסיות ) "טריו" אסטרטגיות פיננסיות הינה סוכנות ומשווקת מוצרים פנסיונים ואיננה מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני. למען הסר ספק מובהר כי השירותים המסופקים ע"י "טריו" אסטרטגיות פיננסיות כפופים למגבלות הדין ולרבות המגבלות החלות על חברת "טריו" אסטרטגיות פיננסיות במסגרת הרישיון שהוקנה לה כסוכן תאגיד בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) התשמ"א – 1981.

מובהר עוד כי כול שירות המותנה ברישיון יבוצע אך ורק בידי בעל רישיון מתאים לשם מתן השירות.